Podmínky ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Uděluji tímto podnikatele Radovan Rusz, se sídlem Bystřice 242, PSČ 739 95, identifikační číslo: 87825058, emailový kontakt: info@kowex.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním  mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):
 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

Jméno, příjmení a poštovní adresa jsou nutné pro uskutečnění smluvního vztahu mezi Správcem a osobou udělující souhlas.

Emailová adresa je zpracována pro účely zaslání daňového dokladu, VOP a jiných dokladů, které ze Správce povinen osobě udělující souhlas zaslat. Telefonní číslo je nutné k uskutečnění přepravy zboží osobě udělující souhlas. Správce nebude využívat emailovou adresu ani telefonní číslo k zasílání obchodních sdělení.

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

Emailová adresa a telefonický kontakt budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od konce účetního období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a osobou udělující souhlas.

Jméno, příjmení a poštovní adresa budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od konce účetního období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a osobou udělující souhlas.

 1. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

     5. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám (zpracovatelům): 

 Externí učetní firmě pouze pro potřeby vedení účetnictví.

 

     6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • máte právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.

V Bystřici dne 1.4.2023

 

Radovan Rusz